Calculer Biuro Rachunkowe Prowadzenie Ewidencji Ryczałtu Bielsko-Biała, Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/3, 43-300 Bielsko-Biała, 575 314 115. Prowadzenie Ewidencji Ryczałtu świadczymy profesjonalne usługi księgowe dla firm i osób fizycznych. Potrzebujesz pomocy w prowadzeniu dokumentacji? Nasze biuro rachunkowe bielsko-biała prowadzi ewidencję ryczałtową zapewnia profesjonalne usługi księgowe, które pomogą uporządkować Twoje firmę! Zyskaj spokój, na jaki zasługujesz, dzięki naszemu niezawodnemu i bezpiecznemu systemowi. 

Usługa prowadzenia ryczałtu

W ramach usługi prowadzenia ewidencji ryczałtu gwarantujemy:

 • prowadzenie obowiązkowych ewidencji
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży do celów podatku VAT
 • ustalanie wysokości zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i VAT
 • sporządzanie rocznego zeznania podatkowego
 • przygotowanie druków przelewów do Urzędu Skarbowego i ZUS

Usługa prowadzenia ewidencji ryczałtu jest idealnym rozwiązaniem dla osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dzięki naszej usłudze, możesz mieć pewność, że wszelkie obowiązkowe ewidencje zostaną prowadzone w sposób należyty i zgodny z przepisami prawa.

Oferujemy również prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży do celów podatku VAT, co pozwoli Ci na szybkie i sprawne rozliczenie swoich transakcji podatkowych. Nasz zespół specjalistów pomoże Ci również w ustaleniu wysokości zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i VAT, co pozwoli Ci uniknąć niepotrzebnych komplikacji i dodatkowych opłat.

Oprócz tego, nasza usługa obejmuje również sporządzanie rocznego zeznania podatkowego. Dzięki temu, będziesz mógł szybko i łatwo rozliczyć się z fiskusem i uniknąć ewentualnych kar. Co więcej, przygotujemy dla Ciebie druki przelewów do Urzędu Skarbowego i ZUS, co umożliwi szybkie i bezproblemowe uregulowanie wszelkich zobowiązań podatkowych.

Ogólnie rzecz biorąc, nasza usługa prowadzenia ewidencji ryczałtu to gwarancja sprawnego i bezproblemowego prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Zajmiemy się wszelkimi kwestiami związanymi z podatkami, dzięki czemu Ty będziesz mógł skupić się na rozwoju swojej firmy. Jeśli więc szukasz profesjonalnej i rzetelnej usługi w zakresie prowadzenia ryczałtu, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Co to jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcieliby płacić podatek od osiągniętego przychodu, który nie może być pomniejszony o koszty jego uzyskania. Jest to zatem atrakcyjna opcja dla firm, które nie wykazują dużych wydatków związanych z prowadzonym biznesem. Przy wysokich kosztach lepiej zainteresować się rozliczeniem na zasadach ogólnych  lub liniowo. Ostateczną decyzję najlepiej skonsultować jednak z doświadczonym księgowym lub doradcą podatkowym.
 
Rozliczenie się za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych pozbawia także podatnika możliwości skorzystania z ulg podatkowych, kwoty wolnej i wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem. Brak możliwości pomniejszenia przychodów o koszty ich uzyskania rekompensowany jest często przez dużo niższą stawkę podatku. Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależą od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej i wynoszą kolejno: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12,5%, 14%, 15% i 17%. W przypadku zróżnicowanej działalności możliwe jest opłacanie ryczałtu według kilku stawek jednocześnie.  

Ewidencja przychodów na ryczałcie – kto powinien ją prowadzić?

Ewidencja może być prowadzona samodzielnie przez przedsiębiorcę lub czynność ta może być realizowana w ramach współpracy z biurem rachunkowym. Przekazanie tego obowiązku  w ręce profesjonalistów zwiększa szanse, że będzie ona prowadzona w sposób rzetelny i niewadliwy. Oznacza to, że dokument będzie odzwierciedlać stan rzeczywisty i będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
To ważne, ponieważ zaniedbania w tym zakresie mogą prowadzić do dotkliwych konsekwencji finansowych. W ramach sankcji za nierzetelną ewidencję organ skarbowy sam obliczy wysokość przychodu i może naliczyć nawet 5-krotność normalnej stawki ryczałtu, jaka obowiązuje dla danego rodzaju przychodów. Kara nie może przekroczyć jednak 75% takiego przychodu. 
 
W przypadku samodzielnego prowadzenia ewidencji przychodów na ryczałcie trzeba ją przechowywać w siedzibie firmy lub w miejscu wykonywania działalności. Jeżeli ewidencja prowadzona jest samodzielnie to nie ma obowiązku informowania o tym urzędu skarbowego. W sytuacji, kiedy czynność ta wykonywana jest przez biuro rachunkowe to trzeba zgłosić ten fakt za pomocą druku CEIDG-1 w ciągu 7 dni od zawarcia umowy z księgowym. 

Kto może się rozliczać ryczałtem

Opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą wybrać:
 • osoby fizyczne, 
 • wspólnicy spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstw spadku, 
 • przedsiębiorstwa w spadku,
 • wspólnicy spółki jawnej osób fizycznych, 
 • wynajmujący lub wydzierżawiający nieruchomości w ramach prowadzonej działalności lub poza nią, 
 • rolnicy osiągający przychody detaliczne ze sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnych upraw prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki.
 
Wymienione podmioty mogą stosować ryczałt od przychodów ewidencjonowanych pod warunkiem, że w poprzednim roku podatkowym ich przychody ze sprzedaży, pomniejszone o dopuszczalne odliczenia, nie przekroczyły limitu 2.000.000 euro. Limit na złote polskie obliczany jest według średniego kursu euro z tabeli Narodowego Banku Polskiego (NBP) ustalonego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego. Przykładowo:
 
 • w 2022 roku limit wynosił 9.188.200 zł (kurs euro zgodny z tabelą nr 191/A/NBP/2021 z dnia 01.10.2021),
 • w 2023 roku limit wynosi 9.654.400 zł (kurs euro zgodny z tabelą nr 191/A/NBP/2022 z dnia 03.10.2022).
 
Przekroczenie limitu w poprzednim roku podatkowym skutkuje utratą prawa do rozliczania się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W sytuacji, kiedy przedsiębiorca prowadzi więcej firm np. jedną w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, a drugą w formie spółki, to limity przychodów dla tych podmiotów liczone są odrębnie.
 
Trzeba pamiętać, że wyboru opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można dokonać w dwóch przypadkach:
 
 1. Na samym początku — w trakcie rejestrowania działalności gospodarczej.
 2. W trakcie prowadzenia działalności — od początku kolejnego roku podatkowego. 

Kogo nie obejmuje podatek zryczałtowany

Ograniczenia związane z formą prowadzenia działalności gospodarczej oraz limit przychodów ze sprzedaży w danym roku podatkowym, to nie wszystkie czynniki wykluczające możliwość rozliczania się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w Art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się m.in. do podatników:
 
 • opłacających w tym samym roku podatek w formie karty podatkowej,
 • korzystających z okresowego zwolnienia z podatku dochodowego,
 • osiągających całość lub część przychodów tytułem:
  • prowadzenia aptek,
  • działalności polegającej na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych,
  • działalności polegającej na handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
  • wytwarzania wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, wyłączając wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, 
 • świadczących usługi na rzecz swojego byłego lub obecnego pracodawcy,
 • podejmujących działalność w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:
  • samodzielnie na działalność prowadzoną z małżonkiem w formie spółki,
  • w formie spółki małżonków na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z nich,
  • samodzielnie przez jednego małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka, o ile wcześniej opłacali z tego tytułu podatek dochodowy na zasadach ogólnych.

Zalety ryczałtu

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest rozwiązaniem wartym rozważenia przez przedsiębiorców, którzy nie ponoszą wysokich kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Do podstawowych zalet tej formy opodatkowania zaliczyć można:
 
 • możliwość skorzystania z niższej stawki ryczałtu (od 2% do 17%) w porównaniu do skali podatkowej (12% i 32%) i podatku liniowego (19%),
 • uproszczoną księgowość — nie ma konieczności prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, a należny podatek można oszacować na podstawie ewidencji przychodów,
 • możliwość opłacania kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy. 

Wady ryczałtu

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jak każda inna forma opodatkowania, posiada również swoje wady. Do najważniejszych z nich zaliczamy:
 
 • ograniczenia pozwalające skorzystać z ryczałtu tylko określonej grupie przedsiębiorców,
 • możliwość rozliczania się ryczałtem, jeśli przychody ze sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 2.000.0000 euro,
 • brak możliwości rozliczenia kosztów uzyskania przychodu,
 • brak możliwości rozliczenia ulgi na dzieci w deklaracji PIT-28,
 • brak możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem w tym brak możliwości rozliczenia wspólnie przychodów opodatkowanych według skali podatkowej,
 • brak możliwości zmiany formy opodatkowania w trakcie roku.
 

Ewidencja przychodów na ryczałcie – jak ją prowadzić i jak powinna wyglądać?

Brak możliwości ujmowania kosztów związanych z działalnością gospodarczą powoduje, że prowadzenie ewidencji przychodów na ryczałcie, jest prostsze niż prowadzenie księgi przychodów i rozchodów. Ewidencja przychodów na ryczałcie musi być sporządzona według wzoru, który znajduje się w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych  z dnia 17 grudnia 2002 roku. 
 
Ewidencja przychodów na ryczałcie może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej, ale konieczne jest zachowanie układu rubryk zgodnie z przyjętym wzorem. Od 2022 roku obowiązuje nowy wzór uwzględniający m.in. nowe stawki wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Ma on postać tabeli, w której znajdują się kolejno pozycje:
 
 • liczba porządkowa wpisu,
 • data wpisu,
 • data uzyskania przychodu,
 • numer dowodu, na podstawie którego dokonano wpisu,
 • przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki — pozycje od 5 do 13,
 • przychody ogółem — suma pozycji od 5 do 13,
 • uwagi — można tu wpisać np. datę otrzymania przychodu przy rozliczeniu kwartalnym. 
 
Ujęcie zbiorcze ujęte jest w pozycjach “podsumowanie strony”, “przeniesienie z poprzedniej strony”  i “suma przychodów od początku miesiąca”.

Zwolnienie podatkowe z VAT – co oznacza i kogo dotyczy?

Obowiązek rozliczania podatku VAT nie dotyczy każdego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą. Przepisy przewidują możliwość zwolnienia w tym zakresie. Ich rodzaj uzależniony jest od wielkości obrotów lub rodzaju prowadzonej działalności. Wyróżniamy zwolnienie z VAT:
 
 • podmiotowe,
 • przedmiotowe.
 
Podmiotowe zwolnienie z VAT opisane zostało w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z przepisami zwalnia się z podatku VAT sprzedaż dokonaną przez podatników, której wartość w poprzednim roku obrotowym nie przekroczyła łącznie 200.000 zł. Mowa tu o wartości sprzedaży netto, czyli nieuwzględniającej podatku VAT. Jeżeli do zwolnienia podmiotowego z VAT dochodzi w trakcie roku podatkowego, to kwotę limitu sprzedaży oblicza się proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności gospodarczej.  
 
Zgodnie z przytoczoną wyżej ustawą do wartości sprzedaży nie wlicza się:
 
 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i sprzedaży towarów na terenie kraju,
 • odpłatnej dostawy towarów i świadczenia usług zwolnionych z VAT, z wyjątkiem transakcji związanych z nieruchomościami, usług ubezpieczeniowych i innych usług, jeśli te czynności nie mają charakteru transakcji pomocniczych,
 • odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.
 
Ponadto w art. 113 ust. 13 ustawy wyszczególniony został cały katalog usług, które wykluczone są z podmiotowego zwolnienia z VAT. Możemy wymienić tu m.in. podatników dokonujących dostaw towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, świadczących usługi prawnicze czy nieposiadających siedziby działalności na terytorium kraju.
 
Z kolei zwolnienie przedmiotowe z VAT, jak nazwa wskazuje, związane jest z przedmiotem prowadzonej działalności. W art. 43 ust. 1 ustawy znajduje się lista towarów i usług, które nie podlegają podatkowi VAT. Zaliczamy do nich m.in. usługi świadczone w zakresie opieki medycznej, pomocy społecznej, usługi finansowe czy dostawę złota dla Narodowego Banku Polskiego.

Ewidencja przychodów na ryczałcie – podsumowanie

Z uwagi na brak możliwości rozliczania kosztów uzyskania przychodów, prowadzenie ewidencji na ryczałcie jest prostsze i mniej czasochłonne niż prowadzenie KPiR. Nie oznacza to jednak, że można podchodzić do tej czynności z mniejszym zaangażowaniem. Poprawnie przygotowana ewidencja pozwala właściwie określić podstawę opodatkowania, a zaniedbania w tym zakresie mogą doprowadzić do bolesnych sankcji ze strony organów skarbowych. 
 
Obowiązujące przepisy narzucają konieczność prowadzenia ewidencji przychodów na ryczałcie w sposób rzetelny i niewadliwy. Choć nie ma przeszkód, aby prowadzić taką dokumentację samodzielnie, to warto przemyśleć, czy nie przekazać tego obowiązku w ręce profesjonalistów z Biura Rachunkowego Calculer, a zaoszczędzony czas i energię przeznaczyć na rozwój prowadzonego biznesu.